เรียน ท่านผู้ใช้ระบบ

เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้พบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการให้บริการระบบ SWU Course Web: ATutor โดยเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยของข้อมูลและมีประสิทธิภาพด้านการใช้งานที่ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล โทร. 17977
คุณชัยวัฒน์ ช่างกลึง โทร. 15052
หรืออีเมล ited@g.swu.ac.th

ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์ขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ทีมผู้ดูแลระบบ SWU Course Web: ATutor
สำนักคอมพิวเตอร์